Opłaty członkowskie

1 Zajęcia w Klubie są odpłatne

2. Opłata o której mowa w ust. 1 wynosi 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt  złotych) i uiszczana jest z góry do 15 dnia na rachunek bankowy Klubu: 

Klub Sportowy Constract
Wałdyki 23A
14-229 Rożental

Nr konta: 33 1020 3583 0000 3102 0120 0617

Tytułem – opłata za zajęcia + imię i nazwisko dziecka + dany miesiąc